ไทย แบดมินตัน - ศูนย์รวมคนรักแบดมินตัน


หนังสือ แบดมินตัน ของไทย
Topic: บทความ Date: 24/8/2004

ธนะรัตน์ หงส์เจริญ. 2539. เทคนิคการสอน : การจัดการแข่งขันแบดมินตัน. กรุงเทพ.: เอกลักษณ์ดีไซน์.
ธนะรัตน์ หงส์เจริญ . 2537. เทคนิคการตัดสินแบดมินตัน. กรุงเทพฯ.: เอกลักษณ์ดีไซน์.
ธนะรัตน์ หงส์เจริญ. 2537. แบดมินตัน. ปทุมธานี.: บริษัทสกายบุคส์ จำกัด.
ธนะรัตน์ หงส์เจริญ. 2534. 50 แบบฝึกแบดมินตันกับแฮรี่ จาร์วิส. วารสารผู้ฝึกสอนแบดมินตัน.1(กรกฎาคม).: 8-12.
น้อม สังข์ทอง. 2537. การฝึกและการตัดสินแบดมินตัน. ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้.
ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ. 2542. แบดมินตัน. กรุงเทพฯ.: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2545. สูจิบัตร การแข่งขันแบดมินตัน Ku Dairy Center Invitation III วันที่ 21-28 เมษายน พศ. 2545. กรุงเทพฯ.: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2544. สูจิบัตร การแข่งขันแบดมินตัน Ku Dairy Center Invitation II วันที่ 8-13 พฤษภาคม พศ. 2544. กรุงเทพฯ.: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์. 2542. แบดมินตัน : เทคนิคและทักษะ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542
วีระ วิเศษสมิต. 2529. แบดมินตัน. กรุงเทพฯ.: บริษัทประชาชนจำกัด.
อนันต์ อัตชู. 2536. หลักการฝึกกีฬา. กรุงเทพฯ.: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

This article comes from ไทย แบดมินตัน37
https://www.thaibadminton.com/main

The URL for this story is:
https://www.thaibadminton.com/main/article.php?storyid=31