ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก

Main Menu

บทความ : หนังสือ แบดมินตัน ของไทย
 เขียนโดย admin. เมื่อ 24/8/2004 13:19:05 (อ่าน 30439)

ธนะรัตน์ หงส์เจริญ. 2539. เทคนิคการสอน : การจัดการแข่งขันแบดมินตัน. กรุงเทพ.: เอกลักษณ์ดีไซน์.
ธนะรัตน์ หงส์เจริญ . 2537. เทคนิคการตัดสินแบดมินตัน. กรุงเทพฯ.: เอกลักษณ์ดีไซน์.
ธนะรัตน์ หงส์เจริญ. 2537. แบดมินตัน. ปทุมธานี.: บริษัทสกายบุคส์ จำกัด.
ธนะรัตน์ หงส์เจริญ. 2534. 50 แบบฝึกแบดมินตันกับแฮรี่ จาร์วิส. วารสารผู้ฝึกสอนแบดมินตัน.1(กรกฎาคม).: 8-12.
น้อม สังข์ทอง. 2537. การฝึกและการตัดสินแบดมินตัน. ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้.
ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ. 2542. แบดมินตัน. กรุงเทพฯ.: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2545. สูจิบัตร การแข่งขันแบดมินตัน Ku Dairy Center Invitation III วันที่ 21-28 เมษายน พศ. 2545. กรุงเทพฯ.: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2544. สูจิบัตร การแข่งขันแบดมินตัน Ku Dairy Center Invitation II วันที่ 8-13 พฤษภาคม พศ. 2544. กรุงเทพฯ.: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์. 2542. แบดมินตัน : เทคนิคและทักษะ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542
วีระ วิเศษสมิต. 2529. แบดมินตัน. กรุงเทพฯ.: บริษัทประชาชนจำกัด.
อนันต์ อัตชู. 2536. หลักการฝึกกีฬา. กรุงเทพฯ.: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.


 

 
Related Links