ThaiBadminton
หน้าแรก สนามแบด เวบบอร์ด รีวิวไม้แบด รวมลิงก์ ช่วยเหลือ ติดต่อ เข้าระบบ สมัครสมาชิก

โปรดอ่าน
การปิดกระทู้
กฎการใช้ ลายเซ็นต์ ในเว็บ
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนโพสต์
/  หน้าแรกเวบบอร์ด
   /  คุยกันฉันเพื่อน
/  รายงานผล แบดมินตัน ชิงแชมป์มหาวิทยาลัยไทย 2567 ประเภท ทีม
รายงานผล แบดมินตัน ชิงแชมป์มหาวิทยาลัยไทย 2567 ประเภท ทีม                 


 
RKC_Vakwai

แฟนพันธ์แท้
เขียนเมื่อ:  13/4/2024 16:38:33  [มีการแก้ไข: 16/4/2024 17:14:31]
  รายงานผล แบดมินตัน ชิงแชมป์มหาวิทยาลัยไทย 2567 ประเภท ทีมข้อความ: 8354
เลขที่สมาชิก: 57039
สมัครเมื่อ: 2/9/2012

รอบแรก

ประเภท ทีมชาย

รายชื่อนักแบดมินตัน:

ม.กรุงเทพ

ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี
นนทกร ทองอ่อน
ปารเมศ พรหมศริน
ภวุฒิ อารีชาญกิจ
ภูริธัช อารีย์

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

จักรภัทร อนันตสกุลวงศ์
ณฐพล บุญโชติ
ธนรัฐ ล้อมประเสริฐ
ธิติวุฒิ อินทุภูติ
พศวัต ใจยอด
ภูธน โชคมิ่งขวัญ
วัชพล เป็นครบ

มทร.พระนคร

ธนวัฒน์ เข็มอุทา
ธนัท คงเพชร
ปกรณ์ชัย จงดู
รัฐพงศ์ หรูวิจิตร์พงษ์
วัฒนภัทร์ อัคโกศล
อลงกรณ์ ตุ้มทอง
อลังการ เมษะไชยะ

ม.บูรพา

จตุรา บุตรยี่
ณัฐพล รัตนะ
ธีรัตม์ เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์
พสุธร เหล็กกล้า
มงคล สราญจิต
สรวิชญ์ บางทอง
สิทธิพล พรมจอม

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โองการ ชินพานิช
กฤษฎา ฉิมรักษ์
ธนพล งอนเงี้ยง
พิสิษฐ์ สังวริ
วรชิต วัชรเสถียร
วรัญกร ทับจันทร์

มรภ.นครปฐม

ณัฐนันท์ สิริวงศาวรรธน์
ธนบัตร บุญเส็ง
ธนวุฒิ จันทรากูลพงษ์
ศุภกิจ นุชชาติ
ศุภสิน ล้ออิสระตระกูล
อิทธิโชติ ยงบุญเกิด

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ณพลเดช นฤมลฒิวัฒน์
ณัฐชนน ทองใบ
ณัฐนนท์ อยู่โต
นพชัย ฉิมธนู
ภูวนาถ หมู่พยัคฆ์
อลังการ เมษะไชยะ

จุฬาฯ

ธนโชติ ลาภบำรุงวงศ์
ธนกร อภิวัชรกุล
ธนวรรธ เพียรประเมษฐ์
ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล
วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล
สมัชญ์ บัวสอาด
สุปรีชา ปรีชาสุทธิกุล

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

เตชนิธิ ตัญตรัยรัตน์
กฤษฎา กูกขุนทด
ณัฐพงษ์ ตาระกา
ปองคุณ ชื่นบาล
ปิยพัทธ์ อัคราช
พุฒิสรรค์ ติยะพิบูลย์ไชยา
รักตกัณห์ ไกรภพ

ม.เชียงใหม่

ฐิติศักดิ์ อัครเสถียรวงศ์
ธนภัทร นิยมฤทธิ์
นรุตม์ชัย ชัยนลินพัฒน์
พร้อมสิน อินทสีห์
ยศพนธ์ มณฑีรรัตน์
รัชชานนท์ มณีโชติ
วสุ มหัทธนะกุล

ม.มหิดล

ณภัทร ดำรงธรรมวัฒนา
ณัฐพร ศาสตร์ประเสริฐ
ธนภณ เปี่ยมสุขใส
ปารณัท ประพฤติธรรม
ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล
ภูมิทัศน์ เย็นสบาย
อัครพัชร์ วนเจริญวงศ์

มรภ.เทพสตรี

เศรษฐลัทธ เสนคะ
กิตติพงษ์ กุมมาร
ฐิติพงศ์ โพธิ์รื่น
วงศธร ดิษฐทนงค์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กมลภพ ภูมิรัตน์
คุณานนต์ ยศศักดิ์ศรี
จารุทัศน์ บุญจันทร์
ณัฐวุฒน์ กำเหนิดงาม
ธนกฤต เกิดไพบูลย์
พิชาน กิตติอนงค์
ภัทรภูมิ ผู้ดีประเสริฐ

ม.นเรศวร

ธรรมรัฐ ศรีทอง
นวัตกรณ์ ชินชูศักดิ์
ภัทรพล ประยืนยง
ภูริณัฐ ชูศักดิ์
อติวิชญ์ อนันต์ไชย
อมรเทพ สวัสดี
อัษฎางค์ บุญศรี

ม.แม่ฟ้าหลวง

ธนพจน์ วิรุฬห์ศรี
ปวริศ ชลัมพุช
พัชรพล ศิรินุกูลพิพัฒน์
วรเมธ เตชะเสน
วรพงศ์ วงเรียน

ม.เกษตรศาสตร์

เตวิช ด้วงใหญ่
กรณ์ดนัย อินทยนต์
ธนนนท์ จิตใจภูรี
ธีภพ จันทรแสงทอง
วิชญะ จินตมุทธา
สิรภพ แม้ประสาท
อรรถโกวิท รุ่งรัตนผล

ม.ขอนแก่น

ปณิธาน นำโชคดี
ปรวรรต นันเรี่ยม
พัทธดนย์ อัญญโพธิ์
ศุภณัฐ กองจันทร์
หัสวรรษ ประกายสิทธิ์

มรภ.อุบลราชธานี

เทพพนม เขียวแก้ว
จินตรัย ใจภักดี
พงษ์ศธร ทาตระบุตร
พชร อัตถาชน
วันฉัตร ธนนา
อธิพงษ์ สาระปัญญา

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กฤตนู ยิ้มแย้ม
จารุวัฒน์ มงคลธนานนท์
ชานน ธโนปจัยโยธิน
ธราธิป ระโหฐาน
นนทกร จันภักดี
พีราวิชญ์ รัตนชัยนนท์
วินิทร ยุ้งเกี้ยว

ม.ธรรมศาสตร์

เพชรช่วง ฟูปินวงศ์
ณชกร ภู่ศรี
ภควัชร์ สุนทรวิภาค
วรรษชล ซิ้มยินดี
ศุภกัน พุกพูน
สุกฤษฏิ์ เสริมวิลาสกุล
อัยการ โพธิ์พืช

ม.หอการค้าไทย

แทนคุณ เทียนจันทร์
ณฐกร จันทร์ขุน
ปุญญพัฒน์ ทิพย์ทวีชาญ
พิชยะ วงษ์นรินทร์
วสุวัฒน์ คุณาอริยะพงศ์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพชร จันทร์พุ่ม
ธนภัทร ภูแรศรี
ธิติสรณ์ กาญจนาวิบูลย์
นภาพัฒน์ จุดาศรี
พิชญะ จีนะดิษฐ์
ศิวัช เจดีย์
อานันท์ชัย รัตนชัยนนท์

ม.ทักษิณ

จิรวัฒน์ ถิ่นแก้ว
ณัฏฐพล คงนุ้ย
ธนภัทร แสนชื่นสกุล
ภูมิเศรษฐ สนามทอง
สุธรรม ทองมี

ม.รามคำแหง

เศรษฐภูมิ สนามทอง
เหนือดวง มังกรลอย
พงศกร ทองคำ
วรท อุไรวงค์
วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์
สิรวิชญ์ โสทน

ม.ศิลปากร

ฉันท์ชยุติ วอนยินดี
ปราบดา ธนาทรัพย์เจริญ
พลวิชญ์ ทองแก้วกูล
พลวุฒิ ทองแก้วกูล
ภานุวิทย์ แดนวงศ์
รัฐกาญจน์ กาญจนะ
วริศ ไชยประพัทธ์

ม.แม่โจ้

กันตินันท์ อิกำเนิด
จักรกฤษณ์ พันธโชติ
ธนภูมิ ม่วงจีบ
ภณวิรัศม์ ประทีปตรัง
ภานุวัฒน์ ยนยิ่ง
ภูรินทร์ หงษ์โสดา
ภูษณ วรรณต๊ะ

ม.การกีฬาแห่งชาติ

แอนดรูว์ ปีเตอร์ นิวแมน
กิตติคุณ จับประยงค์
ณฐนน อิ่นคำ
ณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์นากนากร
นนทกร เวียงสิมมา
พลภัต รอดประชา
ภัทรชนน ไชยเมือง

ม.กรุงเทพธนบุรี

กิตติพงศ์ อิ่มนาค
นรุตม์ แสงขำ
พณิชพล ธีระรัตน์สกุล
ภทรธร นิพรรัมย์
สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล
อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์
ข้อมูลส่วนตัว
 
RKC_Vakwai

แฟนพันธ์แท้
เขียนเมื่อ:  16/4/2024 18:02:14  [มีการแก้ไข: เมื่อวาน เวลา 14:42:21]
  Re: รายงานผล แบดมินตัน ชิงแชมป์มหาวิทยาลัยไทย 2567 ประเภท ทีข้อความ: 8354
เลขที่สมาชิก: 57039
สมัครเมื่อ: 2/9/2012

รอบแรก

ประเภท ทีมชาย

ม.กรุงเทพ ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 3 - 2 มทร.พระนคร คู่ เริ่มแข่งเวลา 12:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

ภูธน โชคมิ่งขวัญ (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) 0 - 2 อลังการ เมษะไชยะ (มทร.พระนคร) เกม คะแนน 12 - 21 และ 18 - 21

ชายเดี่ยว มือ 2

วัชพล เป็นครบ (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) 0 - 2 ปกรณ์ชัย จงดู (มทร.พระนคร) เกม คะแนน 13 - 21 และ 21 - 23

ชายคู่ มือ 1

ภูธน + จักรภัทร (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) 2 - 0 อลังการ + ธนัท (มทร.พระนคร) เกม คะแนน 21 - 17 และ 21 - 16

ชายคู่ มือ 2

ธิติวุฒิ + ณฐพล (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) 2 - 0 ปกรณ์ชัย + รัฐพงศ์ (มทร.พระนคร) เกม คะแนน 21 - 8 และ 21 - 9

ชายเดี่ยว มือ 3

จักรภัทร อนันตสกุลวงศ์ (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) 2 - 0 วัฒนภัทร์ อัคโกศล (มทร.พระนคร) เกม คะแนน 21 - 6 และ 21 - 10

ทีมแบดมินตันชาย ม.เทคโนโลยีสุรนารี ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.กรุงเทพ ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.บูรพา 3 - 2 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คู่ เริ่มแข่งเวลา 12:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

ธีรัตม์ เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์ (ม.บูรพา) 2 - 0 โองการ ชินพานิช (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เกม คะแนน 21 - 5 และ 21 - 4

ชายเดี่ยว มือ 2

จตุรา บุตรยี่ (ม.บูรพา) 0 - 2 วรัญกร ทับจันทร์ (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เกม คะแนน 15 - 21 และ 5 - 21

ชายคู่ มือ 1

ธีรัตม์ + พสุธร (ม.บูรพา) 0 - 2 วรชิต + วรัญกร (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เกม คะแนน 16 - 21 และ 17 - 21

ชายคู่ มือ 2

ณัฐพล + สิทธิพล (ม.บูรพา) 2 - 0 กฤษฎา + พิสิษฐ์ (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เกม คะแนน 21 - 10 และ 21 - 7

ชายเดี่ยว มือ 3

ณัฐพล รัตนะ (ม.บูรพา) 2 - 0 ธนพล งอนเงี้ยง (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เกม คะแนน 21 - 6 และ 21 - 6

ทีมแบดมินตันชาย ม.บูรพา ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.นครปฐม ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มรภ.นครปฐม 3 - 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คู่ เริ่มแข่งเวลา 12:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

ศุภสิน ล้ออิสระตระกูล (มรภ.นครปฐม) 2 - 0 ณัฐนนท์ อยู่โต (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) เกม คะแนน 21 - 8 และ 21 - 7

ชายเดี่ยว มือ 2

อิทธิโชติ ยงบุญเกิด (มรภ.นครปฐม) 2 - 0 ภูวนาถ หมู่พยัคฆ์ (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) เกม คะแนน 21 - 1 และ 21 - 2

ชายคู่ มือ 1

ณัฐนันท์ + ศุภสิน (มรภ.นครปฐม) 2 - 0 นพชัย + ณัฐชนน (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) เกม คะแนน 21 - 5 และ 21 - 3

ชายคู่ มือ 2

ศุภกิจ + ธนวุฒิ (มรภ.นครปฐม) ไม่มีแข่งกับ ณัฐนนท์ + ณพลเดช (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) เพราะ มรภ.นครปฐม นำเกินกว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ไล่ทัน

ชายเดี่ยว มือ 3

ธนบัตร บุญเส็ง (มรภ.นครปฐม) ไม่มีแข่งกับ นพชัย ฉิมธนู (สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) เพราะ มรภ.นครปฐม นำเกินกว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย ม.นครปฐม ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.บูรพา ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุฬาฯ ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 3 - 2 ม.เชียงใหม่ คู่ เริ่มแข่งเวลา 12:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

พุฒิสรรค์ ติยะพิบูลย์ไชยา (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) 2 - 1 วสุ มหัทธนะกุล (ม.เชียงใหม่) เกม คะแนน 19 - 21, 21 - 12 และ 21 - 19

ชายเดี่ยว มือ 2

รักตกัณห์ ไกรภพ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) 1 - 2 รัชชานนท์ มณีโชติ (ม.เชียงใหม่) เกม คะแนน 9 - 21, 21 - 11 และ 19 - 21

ชายคู่ มือ 1

ปองคุณ + กฤษฎา (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) 0 - 2 นรุตม์ชัย + ฐิติศักดิ์ (ม.เชียงใหม่) เกม คะแนน 12 - 21 และ 12 - 21

ชายคู่ มือ 2

ณัฐพงษ์ + เตชนิธิ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) 2 - 0 ธนภัทร + รัชชานนท์ (ม.เชียงใหม่) เกม คะแนน 21 - 14 และ 21 - 13

ชายเดี่ยว มือ 3

กฤษฎา กูกขุนทด (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) 2 - 1 พร้อมสิน อินทสีห์ (ม.เชียงใหม่) เกม คะแนน 25 - 23, 11 - 21 และ 21 - 15

ทีมแบดมินตันชาย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ จุฬาฯ ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.มหิดล 3 - 0 มรภ.เทพสตรี คู่ เริ่มแข่งเวลา 12:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

ปารณัท ประพฤติธรรม (ม.มหิดล) 2 - 0 วงศธร ดิษฐทนงค์ (มรภ.เทพสตรี) เกม คะแนน 21 - 14 และ 21 - 9

ชายเดี่ยว มือ 2

ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล (ม.มหิดล) 2 - 0 ฐิติพงศ์ โพธิ์รื่น (มรภ.เทพสตรี) เกม คะแนน 21 - 6 และ 21 - 4

ชายคู่ มือ 1

ณัฐพร + ธนภณ (ม.มหิดล) 2 - 0 วงศธร + กิตติพงษ์ (มรภ.เทพสตรี) เกม คะแนน 21 - 18 และ 21 - 18

ชายคู่ มือ 2

ภูมิทัศน์ + ณภัทร (ม.มหิดล) ไม่มีแข่งกับ ฐิติพงศ์ + เศรษฐลัทธ (มรภ.เทพสตรี) เพราะ ม.มหิดล นำเกินกว่า มรภ.เทพสตรี ไล่ทัน

ชายเดี่ยว มือ 3

อัครพัชร์ วนเจริญวงศ์ (ม.มหิดล) ไม่มีแข่งกับ กิตติพงษ์ กุมมาร (มรภ.เทพสตรี) เพราะ ม.มหิดล นำเกินกว่า มรภ.เทพสตรี ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย ม.มหิดล ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 - 0 ม.นเรศวร คู่ เริ่มแข่งเวลา 12:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

คุณานนต์ ยศศักดิ์ศรี (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 2 - 0 นวัตกรณ์ ชินชูศักดิ์ (ม.นเรศวร) เกม คะแนน 21 - 9 และ 21 - 12

ชายเดี่ยว มือ 2

ณัฐวุฒน์ กำเหนิดงาม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 2 - 0 อมรเทพ สวัสดี (ม.นเรศวร) เกม คะแนน 21 - 18 และ 21 - 16

ชายคู่ มือ 1

พิชาน + กมลภพ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 2 - 0 ธรรมรัฐ + ภูริณัฐ (ม.นเรศวร) เกม คะแนน 22 - 20 และ 21 - 15

ชายคู่ มือ 2

จารุทัศน์ + ธนกฤต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ไม่มีแข่งกับ ภัทรพล + นวัตกรณ์ (ม.นเรศวร) เพราะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำเกินกว่า ม.นเรศวร ไล่ทัน

ชายเดี่ยว มือ 3

ภัทรภูมิ ผู้ดีประเสริฐ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ไม่มีแข่งกับ ภัทรพล ประยืนยง (ม.นเรศวร) เพราะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำเกินกว่า ม.นเรศวร ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.มหิดล ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.แม่ฟ้าหลวง 0 - 3 ม.เกษตรศาสตร์ คู่ เริ่มแข่งเวลา 15:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

พัชรพล ศิรินุกูลพิพัฒน์ (ม.แม่ฟ้าหลวง) 0 - 2 ธนนนท์ จิตใจภูรี (ม.เกษตรศาสตร์) เกม คะแนน 10 - 21 และ 9 - 21

ชายเดี่ยว มือ 2

ปวริศ ชลัมพุช (ม.แม่ฟ้าหลวง) 1 - 2 สิรภพ แม้ประสาท (ม.เกษตรศาสตร์) เกม คะแนน 21 - 17, 17 - 21 และ 20 - 22

ชายคู่ มือ 1

วรพงศ์ + ธนพจน์ (ม.แม่ฟ้าหลวง) 0 - 2 เตวิช + วิชญะ (ม.เกษตรศาสตร์) เกม คะแนน 8 - 21 และ 12 - 21

ชายคู่ มือ 2

พัชรพล + วรเมธ (ม.แม่ฟ้าหลวง) ไม่มีแข่งกับ ธีภพ + อรรถโกวิท (ม.เกษตรศาสตร์) เพราะ ม.เกษตรศาสตร์ นำเกินกว่า ม.แม่ฟ้าหลวง ไล่ทัน

ชายเดี่ยว มือ 3

ธนพจน์ วิรุฬห์ศรี (ม.แม่ฟ้าหลวง) ไม่มีแข่งกับ กรณ์ดนัย อินทยนต์ (ม.เกษตรศาสตร์) เพราะ ม.เกษตรศาสตร์ นำเกินกว่า ม.แม่ฟ้าหลวง ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย ม.เกษตรศาสตร์ ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.ขอนแก่น ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.ขอนแก่น 3 - 1 มรภ.อุบลราชธานี คู่ เริ่มแข่งเวลา 15:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

ปณิธาน นำโชคดี (ม.ขอนแก่น) 2 - 0 พชร อัตถาชน (มรภ.อุบลราชธานี) เกม คะแนน 21 - 7 และ 21 - 9

ชายเดี่ยว มือ 2

พัทธดนย์ อัญญโพธิ์ (ม.ขอนแก่น) 2 - 0 เทพพนม เขียวแก้ว (มรภ.อุบลราชธานี) เกม คะแนน 21 - 10 และ 21 - 10

ชายคู่ มือ 1

ศุภณัฐ + ปรวรรต (ม.ขอนแก่น) 1 - 2 พชร + พงษ์ศธร (มรภ.อุบลราชธานี) เกม คะแนน 10 - 21, 21 - 18 และ 15 - 21

ชายคู่ มือ 2

ปณิธาน + พัทธดนย์ (ม.ขอนแก่น) 2 - 0 วันฉัตร + เทพพนม (มรภ.อุบลราชธานี) เกม คะแนน 21 - 6 และ 21 - 4

ชายเดี่ยว มือ 3

หัสวรรษ ประกายสิทธิ์ (ม.ขอนแก่น) ไม่มีแข่งกับ วันฉัตร ธนนา (มรภ.อุบลราชธานี) เพราะ ม.ขอนแก่น นำเกินกว่า มรภ.อุบลราชธานี ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย ม.ขอนแก่น ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.เกษตรศาสตร์ ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0 - 3 ม.ธรรมศาสตร์ คู่ เริ่มแข่งเวลา 15:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

นนทกร จันภักดี (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 0 - 2 วรรษชล ซิ้มยินดี (ม.ธรรมศาสตร์) เกม คะแนน 18 - 21 และ 8 - 21

ชายเดี่ยว มือ 2

กฤตนู ยิ้มแย้ม (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 0 - 2 ณชกร ภู่ศรี (ม.ธรรมศาสตร์) เกม คะแนน 8 - 21 และ 13 - 21

ชายคู่ มือ 1

พีราวิชญ์ + วินิทร (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 0 - 2 ศุภกัน + ภควัชร์ (ม.ธรรมศาสตร์) เกม คะแนน 19 - 21 และ 12 - 21

ชายคู่ มือ 2

ธราธิป + ชานน (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ไม่มีแข่งกับ เพชรช่วง + อัยการ (ม.ธรรมศาสตร์) เพราะ ม.ธรรมศาสตร์ นำเกินกว่า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไล่ทัน

ชายเดี่ยว มือ 3

พีราวิชญ์ รัตนชัยนนท์ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ไม่มีแข่งกับ สุกฤษฏิ์ เสริมวิลาสกุล (ม.ธรรมศาสตร์) เพราะ ม.ธรรมศาสตร์ นำเกินกว่า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย ม.ธรรมศาสตร์ ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.หอการค้าไทย ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.หอการค้าไทย ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 - 1 ม.ทักษิณ คู่ เริ่มแข่งเวลา 15:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

เพชร จันทร์พุ่ม (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 2 - 0 สุธรรม ทองมี (ม.ทักษิณ) เกม คะแนน 21 - 7 และ 21 - 8

ชายเดี่ยว มือ 2

ศิวัช เจดีย์ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 1 - 2 ณัฏฐพล คงนุ้ย (ม.ทักษิณ) เกม คะแนน 21 - 12, 16 - 21 และ 10 - 21

ชายคู่ มือ 1

ธิติสรณ์ + นภาพัฒน์ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 2 - 0 ณัฏฐพล + จิรวัฒน์ (ม.ทักษิณ) เกม คะแนน 21 - 15 และ 21 - 11

ชายคู่ มือ 2

ธนภัทร + พิชญะ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 2 - 0 สุธรรม + ธนภัทร (ม.ทักษิณ) เกม คะแนน 21 - 12 และ 21 - 3

ชายเดี่ยว มือ 3

อานันท์ชัย รัตนชัยนนท์ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ไม่มีแข่งกับ จิรวัฒน์ ถิ่นแก้ว (ม.ทักษิณ) เพราะ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเกินกว่า ม.ทักษิณ ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.รามคำแหง ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.รามคำแหง 3 - 0 ม.ศิลปากร คู่ เริ่มแข่งเวลา 15:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

วรท อุไรวงค์ (ม.รามคำแหง) 2 - 0 วริศ ไชยประพัทธ์ (ม.ศิลปากร) เกม คะแนน 21 - 6 และ 21 - 8

ชายเดี่ยว มือ 2

วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ (ม.รามคำแหง) 2 - 0 ฉันท์ชยุติ วอนยินดี (ม.ศิลปากร) เกม คะแนน 21 - 8 และ 21 - 13

ชายคู่ มือ 1

เศรษฐภูมิ + สิรวิชญ์ (ม.รามคำแหง) 2 - 0 รัฐกาญจน์ + ปราบดา (ม.ศิลปากร) เกม คะแนน 21 - 16 และ 21 - 12

ชายคู่ มือ 2

เหนือดวง + พงศกร (ม.รามคำแหง) ไม่มีแข่งกับ วริศ + ฉันท์ชยุติ (ม.ศิลปากร) เพราะ ม.รามคำแหง นำเกินกว่า ม.ศิลปากร ไล่ทัน

ชายเดี่ยว มือ 3

เหนือดวง มังกรลอย (ม.รามคำแหง) ไม่มีแข่งกับ ภานุวิทย์ แดนวงศ์ (ม.ศิลปากร) เพราะ ม.รามคำแหง นำเกินกว่า ม.ศิลปากร ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย ม.รามคำแหง ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.แม่โจ้ 1 - 3 ม.การกีฬาแห่งชาติ คู่ เริ่มแข่งเวลา 15:00 น.

ชายเดี่ยว มือ 1

ภณวิรัศม์ ประทีปตรัง (ม.แม่โจ้) 0 - 2 แอนดรูว์ ปีเตอร์ นิวแมน (ม.การกีฬาแห่งชาติ) เกม คะแนน 13 - 21 และ 16 - 21

ชายเดี่ยว มือ 2

จักรกฤษณ์ พันธโชติ (ม.แม่โจ้) 2 - 0 ภัทรชนน ไชยเมือง (ม.การกีฬาแห่งชาติ) เกม คะแนน 21 - 14 และ 21 - 18

ชายคู่ มือ 1

จักรกฤษณ์ + ภูรินทร์ (ม.แม่โจ้) 1 - 2 กิตติคุณ + พลภัต (ม.การกีฬาแห่งชาติ) เกม คะแนน 21 - 17, 19 - 21 และ 18 - 21

ชายคู่ มือ 2

ภณวิรัศม์ + กันตินันท์ (ม.แม่โจ้) 0 - 2 แอนดรูว์ ปีเตอร์ + ณฐนน (ม.การกีฬาแห่งชาติ) เกม คะแนน 8 - 21 และ 13 - 21

ชายเดี่ยว มือ 3

ภูรินทร์ หงษ์โสดา (ม.แม่โจ้) ไม่มีแข่งกับ นนทกร เวียงสิมมา (ม.การกีฬาแห่งชาติ) เพราะ ม.การกีฬาแห่งชาติ นำเกินกว่า ม.แม่โจ้ ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย ม.การกีฬาแห่งชาติ ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.กรุงเทพธนบุรี ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.กรุงเทพธนบุรี ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

ไม่มีถ่ายทอดสด

ติดตามผลการแข่งขันย้อนหลังผ่านทางคอมพิวเตอร์และมือถือได้ที่ https://bat.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=69B95C9F-90D3-4256-9EB7-FC992ADED04C
ข้อมูลส่วนตัว
 
RKC_Vakwai

แฟนพันธ์แท้
เขียนเมื่อ:  28/4/2024 14:40:59  [มีการแก้ไข: 8/5/2024 1:30:15]
  Re: รายงานผล แบดมินตัน ชิงแชมป์มหาวิทยาลัยไทย 2567 ประเภท ทีข้อความ: 8354
เลขที่สมาชิก: 57039
สมัครเมื่อ: 2/9/2012

รอบแรก

ประเภท ทีมหญิง

รายชื่อนักแบดมินตัน:

ม.กรุงเทพ

ชาสินี โกรีภาพ
ณัฐณิชา จตุพนาพร
พรพิชชา เชยกีวงศ์
พุธิตา พันธุ์ทุ้ย
สุธินี ด่านสุนทรวงศ์
อทิตยา โปวานนท์

ม.ขอนแก่น

คณิตา กลั่นไพรี
มณฑิตา กออิสรานุถาพ
ศรสวรรค์ ไพรอนันต์
ศิริลักษณ์ ศิริวรกุลชัย
สาธกา เหลืองภิญโญ
อารดา เรืองจินดา

ม.แม่ฟ้าหลวง

ชัญญานุช เกตุเรืองรอง
นภัสวรรณ อุ่นศิริ
พอลลีน่า เมย์กวน ทิ้ว
พิชญากร ฤทธิ์รัตนไตรกุล
สรัลพร พรพัฒนามงคล

ม.การกีฬาแห่งชาติ

ชนิสรา แสงศรี
ชวิศา น้อยหล่อง
พิจิตรา สงศิริ
ศศิธร พลธิแสง
สุดารัตน์ ทุมรินทร์
สุพิชญา ธรรมวงศ์

ม.เกษตรศาสตร์

ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
นุชญาดา ฟักสุวรรณ
ปวันรัตน์ ศรีขาว
พิชญานิน อังคะ
พิมพ์ชนก พรหมสุวรรณ
รมิตา อุตสานนท์
สิรินาถ ภิระบรรณ์

จุฬาฯ

เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์
ณัฐณิชา ลิขิตศานต์
ทิพธิดา คงสอน
บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ
พัชมน ไล้สวน
รินรดา อัมพรสิทธิกุล
ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณภรณ์ กอไพบูลย์กิจ
ชณัฐชา เสรยานนท์
นรีรัตน์ หงษา
บงกช กันทะเสน
ปัณฐินีย์ เทพณรงค์

ม.บูรพา

กันติชา ลูกอินทร์
กุสุมา ดวงอาทิตย์
จารุณี สังข์ทอง
ณัฐิกา ชุ่มเย็น
พนิตนาฏ พรมนอก
มนสวรรณ สีพันธุ์ชาติ
อัจจิมา ธงชัย

มรภ.นครปฐม

จณิศตา อังกุรรัชต์
ทัศนีย์ จามรโชติ์
ธณิฌา สิงห์กลม
พรรณวชา สิงหา
วิไลวรรณ ลาภธุวะศิริ
ศรัณย์พร ปรึกษากร

ม.นเรศวร

กชนิกา กิตตะวงค์
กิตติยาภรณ์ พูนรัมย์
ณิชาพร แพรแก้ว
นลินี เขียนทอง
ปานรวี ภูน้ำทอง
ศศิวิมล เทียนทอง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กชกร เชยกีวงศ์
ปรียาภรณ์ นนทราษฎร์
พรนิชภัสสร์ โชคชลวัฒน์
พลชา สรัสสมิต
มนัญญา ศรีมันตะ

ม.ศิลปากร

ชนิตรา สุขสมัย
ปพิชญา จุมปาลี
ปุณยวีร์ ยิ่งยง
พิมพ์มาดา คุณากร
รุ่งระวี ถือทอง
สุจิณณา มีพูล
หัสนีตา สันติวรกุล

ม.หอการค้าไทย

ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร
ธิดาพร กลีบยี่สุ่น
พิชญาภา ภูยาดาว
วริศรา ด่านสุนทรวงศ์
ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ
สุชัญญา พัววรานุเคราะห์
อรณิชา ศิริวัฒนกุล

มรภ.เทพสตรี

ณัชชา หมวกเสนา
พัชรินทร์ ระงับภัย
ภาสินี ภูจอมรัตน์
อัศฎาภรณ์ กระโจมทอง

ม.ธรรมศาสตร์

เตชนา มิ่งขวัญ
แพรวาริญ น้ำใจดี
ชรัลดา เจริญกุล
ฐิติพร กล่อมยงค์
ณัฐวดี อำนวยวัฒนกุล
ปภาดา ทองดี
รสิตา ลีนะยงค์ชัย

ม.มหิดล

ญาณิสา ชื่นเจริญ
ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์
นะดา ปิ่นทอง
นันธริณทร์ นันธเชษภิภัฏ
บัวบุญ บุณยเกียรติ
ปาณิศา พวงสวัสดิ์

ม.เชียงใหม่

กรปภา สุทธิประมา
ณัฐธิดา อินทะเคหะ
นพรัตน์ พรายวัน
มิ่งมุก เมียร์แมน
รัตนาพร ไชยวรรณ
วริศรา หาญเมืองใจ
อธิชา โพธิ์จันทร์

มรภ.อุบลราชธานี

ทิพยาภรณ์ นามคง
นันทิยา แจ้งไพร
พัชริตา ตาลสร้อย
อริศรา ทวักัน

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เกศดารา ศิลารัตน์
ณัฐพิชชาอร จันทร์จิรโสภญ
ณิชาภัทร นากทองแก้ว
พิชชาพร เชียรวงศ์รัตน์
อภิญญา สุยารัมย์
อลีนา บัวศิริ
อิสริยา แก่นแก้ว

ม.อัสสัมชัญ

กฤตพร เจียรธเนศ
ชาริยา นิโคล คริลลีย์
ณัฐฐิรา โพธิศรีเรือง
พรนภัส สุริยะฉันทนานนท์

ม.กรุงเทพธนบุรี

ณัฏฐ์นันทน์ กุลมาตร์
นัทธมน ไล้สวน
ปทิดา ศรีสวัสดิ์
ภัทราพร รุ่งเรืองประมง
รัชนก อินทนนท์
ศุภมาศ มิ่งเชื้อ
ข้อมูลส่วนตัว
 
RKC_Vakwai

แฟนพันธ์แท้
เขียนเมื่อ:  8/5/2024 1:31:57  [มีการแก้ไข: เมื่อวาน เวลา 23:37:09]
  Re: รายงานผล แบดมินตัน ชิงแชมป์มหาวิทยาลัยไทย 2567 ประเภท ทีข้อความ: 8354
เลขที่สมาชิก: 57039
สมัครเมื่อ: 2/9/2012

รอบแรก

ประเภท ทีมหญิง

ม.กรุงเทพ ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.ขอนแก่น ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.แม่ฟ้าหลวง ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.การกีฬาแห่งชาติ 0 - 3 ม.เกษตรศาสตร์ คู่ เริ่มแข่งเวลา 9:00 น.

หญิงเดี่ยว มือ 1

สุพิชญา ธรรมวงศ์ (ม.การกีฬาแห่งชาติ) 0 - 2 รมิตา อุตสานนท์ (ม.เกษตรศาสตร์) เกม คะแนน 13 - 21 และ 17 - 21

หญิงเดี่ยว มือ 2

ชนิสรา แสงศรี (ม.การกีฬาแห่งชาติ) 0 - 2 สิรินาถ ภิระบรรณ์ (ม.เกษตรศาสตร์) เกม คะแนน 5 - 21 และ 3 - 21

หญิงคู่ มือ 1

พิจิตรา + สุดารัตน์ (ม.การกีฬาแห่งชาติ) 0 - 2 พิมพ์ชนก + พิชญานิน (ม.เกษตรศาสตร์) เกม คะแนน 4 - 21 และ 3 - 21

หญิงคู่ มือ 2

สุพิชญา + ชวิศา (ม.การกีฬาแห่งชาติ) ไม่มีแข่งกับ ปวันรัตน์ + นุชญาดา (ม.เกษตรศาสตร์) เพราะ ม.เกษตรศาสตร์ นำเกินกว่า ม.การกีฬาแห่งชาติ ไล่ทัน

หญิงเดี่ยว มือ 3

ชวิศา น้อยหล่อง (ม.การกีฬาแห่งชาติ) ไม่มีแข่งกับ ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ (ม.เกษตรศาสตร์) เพราะ ม.เกษตรศาสตร์ นำเกินกว่า ม.การกีฬาแห่งชาติ ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย ม.เกษตรศาสตร์ ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.แม่ฟ้าหลวง ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุฬาฯ ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.บูรพา ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มรภ.นครปฐม 1 - 3 ม.นเรศวร คู่ เริ่มแข่งเวลา 9:00 น.

หญิงเดี่ยว มือ 1

วิไลวรรณ ลาภธุวะศิริ (มรภ.นครปฐม) 0 - 2 นลินี เขียนทอง (ม.นเรศวร) เกม คะแนน 15 - 21 และ 18 - 21

หญิงเดี่ยว มือ 2

จณิศตา อังกุรรัชต์ (มรภ.นครปฐม) 0 - 2 ปานรวี ภูน้ำทอง (ม.นเรศวร) เกม คะแนน 2 - 21 และ 12 - 21

หญิงคู่ มือ 1

ธณิฌา + วิไลวรรณ (มรภ.นครปฐม) 2 - 1 ณิชาพร + กิตติยาภรณ์ (ม.นเรศวร) เกม คะแนน 19 - 21, 28 - 26 และ 21 - 18

หญิงคู่ มือ 2

จณิศตา + ศรัณย์พร (มรภ.นครปฐม) 0 - 2 นลินี + ปานรวี (ม.นเรศวร) เกม คะแนน 10 - 21 และ 11 - 21

หญิงเดี่ยว มือ 3

ธณิฌา สิงห์กลม (มรภ.นครปฐม) ไม่มีแข่งกับ ณิชาพร แพรแก้ว (ม.นเรศวร) เพราะ ม.นเรศวร นำเกินกว่า มรภ.นครปฐม ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย ม.นเรศวร ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.บรูพา ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 - 1 ม.ศิลปากร คู่ เริ่มแข่งเวลา 9:00 น.

หญิงเดี่ยว มือ 1

ปรียาภรณ์ นนทราษฎร์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 2 - 0 ชนิตรา สุขสมัย (ม.ศิลปากร) เกม คะแนน 21 - 9 และ 21 - 14

หญิงเดี่ยว มือ 2

พลชา สรัสสมิต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 0 - 2 พิมพ์มาดา คุณากร (ม.ศิลปากร) เกม คะแนน 14 - 21 และ 19 - 21

หญิงคู่ มือ 1

ปรียาภรณ์ + กชกร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 2 - 0 หัสนีตา + รุ่งระวี (ม.ศิลปากร) เกม คะแนน 21 - 12 และ 21 - 11

หญิงคู่ มือ 2

พลชา + พรนิชภัสสร์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 2 - 0 ชนิตรา + พิมพ์มาดา (ม.ศิลปากร) เกม คะแนน 21 - 18 และ 21 - 12

หญิงเดี่ยว มือ 3

มนัญญา ศรีมันตะ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ไม่มีแข่งกับ หัสนีตา สันติวรกุล (ม.ศิลปากร) เพราะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำเกินกว่า ม.ศิลปากร ไล่ทัน

ทีมแบดมินตันชาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านเข้าสู่ รอบสอง ในรายการนี้ไปพบกับ ม.หอการค้าไทย ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.หอการค้าไทย ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มรภ.เทพสตรี 0 - 0 ม.ธรรมศาสตร์ คู่ เริ่มแข่งเวลา 9:00 น.

หญิงเดี่ยว มือ 1

พัชรินทร์ ระงับภัย (มรภ.เทพสตรี) 0 - 0 ฐิติพร กล่อมยงค์ (ม.ธรรมศาสตร์) เกม คะแนน

หญิงเดี่ยว มือ 2

อัศฎาภรณ์ กระโจมทอง (มรภ.เทพสตรี) 0 - 0 ปภาดา ทองดี (ม.ธรรมศาสตร์) เกม คะแนน

หญิงคู่ มือ 1

อัศฎาภรณ์ + ภาสินี (มรภ.เทพสตรี) 0 - 0 ฐิติพร + รสิตา (ม.ธรรมศาสตร์) เกม คะแนน

หญิงคู่ มือ 2

พัชรินทร์ + ณัชชา (มรภ.เทพสตรี) 0 - 0 เตชนา + ณัฐวดี (ม.ธรรมศาสตร์) เกม คะแนน

หญิงเดี่ยว มือ 3

ภาสินี ภูจอมรัตน์ (มรภ.เทพสตรี) 0 - 0 ชรัลดา เจริญกุล (ม.ธรรมศาสตร์) เกม คะแนน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.มหิดล ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.เชียงใหม่ 0 - 0 มรภ.อุบลราชธานี คู่ เริ่มแข่งเวลา 9:00 น.

หญิงเดี่ยว มือ 1

กรปภา สุทธิประมา (ม.เชียงใหม่) 0 - 0 ทิพยาภรณ์ นามคง (มรภ.อุบลราชธานี) เกม คะแนน

หญิงเดี่ยว มือ 2

ณัฐธิดา อินทะเคหะ (ม.เชียงใหม่) 0 - 0 อริศรา ทวักัน (มรภ.อุบลราชธานี) เกม คะแนน

หญิงคู่ มือ 1

อธิชา + นพรัตน์ (ม.เชียงใหม่) 0 - 0 นันทิยา + พัชริตา (มรภ.อุบลราชธานี) เกม คะแนน

หญิงคู่ มือ 2

มิ่งมุก + กรปภา (ม.เชียงใหม่) 0 - 0 อริศรา + ทิพยาภรณ์ (มรภ.อุบลราชธานี) เกม คะแนน

หญิงเดี่ยว มือ 3

รัตนาพร ไชยวรรณ (ม.เชียงใหม่) 0 - 0 นันทิยา แจ้งไพร (มรภ.อุบลราชธานี) เกม คะแนน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.อัสสัมชัญ ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.กรุงเทพธนบุรี ผ่านเข้าสู่ รอบสอง โดยอัตโนมัติ

ไม่มีถ่ายทอดสด

ติดตามผลการแข่งขันย้อนหลังผ่านทางคอมพิวเตอร์และมือถือได้ที่ https://bat.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=69B95C9F-90D3-4256-9EB7-FC992ADED04C
ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน: 8 คนกำลังอ่านกระดานนี้
ขณะนี้มีสมาชิกออนไลน์ 8 คน [ แอดมิน ] [ ผู้ดูแล ]
8 ผู้มาเยือน
0 สมาชิก:

ค้นหา

กำหนดสิทธิ

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความ
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มแบบสอบถาม
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความ
คุณ ไม่สามารถ โหวต